ZDRAVOTNÍCTVO

Základný cieľ zdravotníctva je zabezpečiť ochranu zdravia na základe prevencie a aktívnych výkonov zdravotníctva. Prevencia je zameraná na odhalenie príčiny choroby a aktívne výkony sú zamerané na riešenie dôsledkov. 

Súčasťou liečenia je výchovno-vzdelávací proces pacienta s orientáciou na zdravé telo a zdravého ducha. 

Dôraz je kladený na genetiku, zdravú výživu, pohyb a duševnú vyrovnanosť. 

Ciele Zdravej spoločnosti Slovensko v rámci tejto priority: 

 • Zadefinovať štandardy poskytovaných výkonov a služieb v zdravotníctve. 
 • Vypracovať jednotnú metodiku oceňovania výkonov a služieb zdravotníckych zariadení. 
 • Ustanoviť región (okres) ako základnú jednotku poskytovania zdravotníckych služieb.
  • ambulantná starostlivosť, 
  • odborné ambulancie, 
  • okresné nemocnice. 
 • Budovať špecializované zdravotnícke zariadenia územne na základe počtu osôb a dopravnej dostupnosti. 
 • Dimenzovať excelentné zdravotnícke zariadenia podľa stavu spoločnosti. 
 • Zdravotnou poisťovňou plne hradiť stomatologické výkony zadefinované v štandardoch. 
 • Zabezpečiť povinnosť zdravotných poisťovní uzavrieť zmluvu s každým zariadením, ktoré má platnú licenciu na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti.
 • Zaviesť systém motivácie na uvedomelú prevenciu chorôb. 
 • Zdravie nie je tovar, nie je ekonomicky ohodnotiteľné preto nie je možné na ňom šetriť a ani zarábať.