FINANCIE

Základný cieľ finančnej politiky je zefektívniť, sprehľadniť a zjednodušiť systém financovania potrieb spoločnosti a výberu daní. 

Príjmy štátneho rozpočtu z daní a odvodov na sociálne a zdravotné poistenie predstavujú v súčasnosti 84 % z celkových príjmov SR. Z toho daňové príjmy 44 % a poistné 40 %. Súčasný systém výberu daní a odvodov je komplikovaný, nezrozumiteľný, administratívne náročný a nie je motivačný. Z tohto dôvodu je nutné zrealizovať komplexnú reformu daňovej a poistnej sústavy. 

Ciele Zdravej spoločnosti Slovensko v rámci tejto priority: 

 • Požiadavky na daňovú a poistnú sústavu:
  • zvýšiť motiváciu platiť dane a poistné príspevky,
  • zabezpečiť jednoduchosť a možnosť kontroly v reálnom čase, 
  • systémovo zabrániť daňovým únikom a vyhýbaniu sa platenia daní a poistného. 
 • V oblasti daní z príjmov zaviesť daň z hospodárskej činnosti, základom dane bude čistý obrat (za realizované tovary a služby). Sadzba dane bude pre právnické osoby 3,2 % a pre SZČO 1,5 % zo základu dane. 
 • Miestne dane sú v súčasnosti transferované príjmy zo závislej činnosti zo SR na obce a územné celky. Súčasnú daň z príjmov zo závislej činnosti nahradiť miestnymi daňami. Hospodárske jednotky a SZČO budú platiť daň z čistého obratu (viď. predchádzajúci bod), a to právnické osoby 0,5 % a SZČO 0,1 %. 
 • Súčasnú daň z pridanej hodnoty a spotrebné dane, ktoré platia koneční spotrebitelia, nahradiť daňou zo spotreby. Reálne ju budú odvádzať hospodárske jednotky pri predaji tovarov a služieb na konečnú spotrebu. Cieľom je zaviesť všeobecný prenos dane medzi registrovanými subjektmi, nevzniknú tak žiadne nadmerné odpočty a systémovo sa zabráni podvodom. 
 • Zadefinovať poplatky za používanie cestnej siete:
  • občan 1 EUR/dopravný prostriedok/rok, 
  • hospodárske jednotky a SZČO budú platiť prostredníctvom mýtneho systému. 
 • Zrušiť všetky ďalšie poplatky s výnimkou sankčných poplatkov a pokút. 
 • Zrušiť platenie poistného zamestnávateľov za zamestnancov a tieto čiastky premietnuť do miezd zamestnancov. Nastaviť výber poistného na % z celkových príjmov. 
 • Realizáciou daňovej reformy a zmenami v poistnom systéme a v štruktúre verejnej správy dôjde k zvýšeniu príjmov SR o 6,9 mld. EUR oproti súčasnému stavu.