KULTÚRA, MÉDIÁ A ŠPORT

Základným cieľom kultúry je podporovať a rozvíjať činnosti, ktoré vedú človeka k ľudskosti. 

Zdravá spoločnosť Slovensko podporuje vývoj zdravého a uvedomelého človeka rozvíjaním jeho vedomia, svedomia, zdravia, vôle, zodpovednosti, intelektuálne tvorivého potenciálu, citu v rovnováhe s rozumom a kultivovaného prejavu s mierou. Podporuje rešpektovanie prírody, kultúrnych zvykov a biologických daností každého druhu. Súbor týchto vlastností môžeme nazvať ľudskosťou. Takýto človek sa podieľa na rozvoji pozitívneho odkazu svojich predkov a ochrane spoločnosti. 

Kultúra je súčasťou celoživotného vzdelávania jedinca formou jednotlivých druhov umení v ich vzájomnej prepojenosti a previazanosti. Umenie je akákoľvek tvorivá činnosť. Pramene kultúry vychádzajú z dejín Slovákov ako slovanského národa. Základnou jednotkou kultúrne spoločenského života je rodina, ktorú tvorí muž, žena a deti. 

Kultúra je základným nástrojom premeny zla na dobro. Dobro je všetko, čo vedie k podporovaniu a vytváraniu ľudskosti. 

Médiá ako súčasť kultúry napomáhajú tomuto procesu poskytovaním informácií v súlade s ľudskosťou. 

Šport je realizovaná forma fyzickej aktivity alebo zručnosti, ktorej účelom je oddych, potešenie, sebazdokonaľovanie, vývoj zručností, získanie fyzických a morálne vôľových vlastností potrebných na prežitie a ich vzájomná kombinácia. Cieľom športu nie je túžba niekoho poraziť ale samotná radosť z hry a pohybu