SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Základný cieľ sociálnej starostlivosti je postarať sa o obyvateľov Slovenskej republiky, zabezpečiť pre nich základné životné potreby a dôstojný život v nadväznosti na ich spoločenský status. 

Ciele Zdravej spoločnosti Slovensko v rámci tejto priority: 

 • Hlavnou metódou sociálnej starostlivosti je proaktívny prístup spoločnosti k jedincovi. 
 • Štruktúra sociálneho statusu (postavenia):
  • existenčný status (prežitie), 
  • chudoba, 
  • sociálny status (sociálne minimum), 
  • dôstojná životná úroveň (želaný stav), 
  • blahobyt. 
 • Vypracovať metodiku na určenie obsahového a finančného vymedzenia pre jednotlivé statusy. 
 • Určiť hodnotu a valorizáciu na jednotlivé statusy. 
 • Prehodnotiť možnosť nepodmieneného príjmu. 
 • Zabezpečiť systém financovania sociálnej starostlivosti. 
 • Naviazať priznanie starobných dôchodkov na počet odpracovaných rokov. Minimálna výška priznaného starobného dôchodku musí jeho prijímateľovi zabezpečiť dôstojnú životnú úroveň.