HOSPODÁRSTVO

Základný cieľ je rozvíjať hospodárstvo SR na princípoch trvalo udržateľného rozvoja, tzn. s dôrazom na ochranu životného prostredia. 

Ciele Zdravej spoločnosti Slovensko v rámci tejto priority: 

 • Pri zabezpečovaní potrieb spoločnosti dodržiavať pravidlá vzájomnej (poctivej) spolupráce. 
 • Daň je platba člena spoločnosti za služby, ktoré mu poskytuje spoločnosť, pričom:
  • dane sú miestne a celospoločenské,
  • spoločnosť vytvára systémové prostredie na zabránenie daňových únikov a
  • daňová sústava musí byť jednoduchá, motivačná a kontrolovateľná v reálnom čase. 
 • Vrátiť peniazom ich pôvodnú funkciu ako prostriedku výmeny (peniaze nie sú tovar). Finančné ústavy chápať ako strediská výmeny sprostredkujúce pohyb peňazí, obchodovať môžu iba s vlastnými prostriedkami, inak vystupujú ako sprostredkovateľ. 
 • Uviesť do života bezúročný úverový systém a zabezpečiť jeho právnu ochranu. 
 • Zaviesť plnú zodpovednosť majiteľov obchodných a hospodárskych organizácií (hmotnoprávne aj trestnoprávne). Každý zodpovedá za svoje rozhodnutia a činy. 
 • Činnosti vykonávané na zabezpečenie základných životných potrieb prioritne zabezpečiť neziskovými spoločnosťami. Základné životné potreby sú bývanie, energie, zdravotná a sociálna starostlivosť a základné potraviny.
 • Objem peňazí v obehu musí zodpovedať objemu tovarov a služieb vyprodukovaných spoločnosťou za ostatný rok.