VÝCHOVA A VZDELÁVANIE

Základný cieľ výchovno vzdelávacieho procesu je zdravý človek, po psychickej aj fyzickej stránke, podieľajúci sa na rozvoji pozitívneho odkazu svojich predkov a na ochrane spoločnosti.

Zdravá spoločnosť Slovensko podporuje vývoj zdravého a uvedomelého človeka rozvíjaním jeho vedomia, svedomia, zdravia, vôle, zodpovednosti, intelektuálne tvorivého potenciálu, citu v rovnováhe s rozumom a kultivovaného prejavu s mierou. Podporuje rešpektovanie prírody, kultúrnych zvykov a biologických daností každého druhu. Súbor týchto vlastností môžeme nazvať ľudskosťou.

Ciele Zdravej spoločnosti Slovensko v rámci tejto priority:  

  • Najdôležitejšou úlohou je zistiť, k čomu deti inklinujú a čo ich zaujíma, rozvíjať ich talent a potenciál nenásilnou, motivačnou formou. Cieľom poznávacieho procesu je pochopiť seba a prostredie, v ktorom žijeme, pochopiť, na čo sme sa narodili a aké je naše miesto v spoločnosti a ľudstve ako celku. 
  • Zaviesť jednotné školské osnovy, ktoré deti a mládež pripravia na reálny život. Okrem základných zručností, ako sú čítanie, písanie, počítanie, komunikácia a porozumenie, dostanú vzdelanie v oblastiach zdravá životospráva, sebestačnosť, ekológia, prírodoveda, ekonomika a príprava na materstvo a rodičovstvo. Cieľom je viesť deti a mládež k samostatnosti, k tomu, ako sa učiť a orientovať v dostupných informáciách a ako tvorivo žiť. Sprievodným znakom výučby a jej cieľom má byť dobrý pocit z procesu výučby, poznávania a poznaného. 
  • Zrovnoprávniť individuálne rodinné vzdelávanie s kolektívnym školstvom.
  • Vytvoriť krátkodobé kurzy, ktoré budú pružnejšie reagovať na rýchly vedecko-technický a spoločenský pokrok. Vyvolať celospoločenskú potrebu vzdelávania aj pre dospelých. 
  • Pre ženy/matky a nastávajúce matky vytvoriť program podporujúci ich ďalšie štúdium a poskytnúť im možnosť dokončiť nimi preferované vzdelanie.