Ciele

HLAVNÝM CIEĽOM JE ZDRAVÝ ČLOVEK, ZDRAVÁ SPOLOČNOSŤ A ZDRAVÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.

Tomuto cieľu sú podriadené všetky činnosti v jednotlivých oblastiach kultúrno – spoločenského a ekonomického života.
Naplnenie týchto cieľov si vyžaduje zavedenie aktívnej občianskej účasti.
Občania majú vplyv na rozhodovanie o správe veci verejných aj po voľbách formou hlasovacieho systému.
Politik, zástupca sa celú dobu zodpovedá svojim voličom a v prípade ak nekoná v záujme občanov, svojich voličov je kedykoľvek občanmi odvolateľný.
(Pre viac informácii je možné kliknúť na ikony pri nižšie uvedených kategóriach)

VÝCHOVA A VZDELÁVANIE

Nenásilnou, motivačnou cestou priviesť človeka k samostatnosti, k pochopeniu toho, čo je to ľudskosť a ako k nej smerovať vlastným sebapoznaním.

ZDRAVOTNÍCTVO

Odhaliť tajomstvo príčin vzniku chorôb a načrtnúť možnosti foriem uzdravenia.

PÔDOHOSPODÁRSTVO

Zabezpečenie oblastnej aj celoštátnej sebestačnosti v základných potravinách s dôrazom na ekologické poľnohospodárstvo.

HOSPODÁRSTVO

Hospodárstvo musí fungovať na princípe udržateľnosti a ochrany životného prostredia.

FINANCIE

Zjednodušiť a sprehľadniť spôsob financovania a daní. Dosiahnuť stav, kedy si človek uvedomuje, že štát koná v jeho prospech a poskytuje mu služby, ktoré si on ako jedinec nemôže zabezpečiť.

OBRANA A BEZPEČNOSŤ

Zabezpečiť obranu a ochranu jedinca, rodiny a štátu pred ničivými silami pôsobiacimi z vonka aj zvnútra spoločnosti.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zabezpečiť environmentálny princíp vo všetkých oblastiach spoločenskej činnosti.

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Zabezpečiť obyvateľom Slovenskej Republiky základné životné potreby a dôstojný život v nadveznosti na ich spoločenský status.

PRÁVNY SYSTÉM A JUSTÍCIA

Uplatňovať mravnosť, spravodlivosť a zodpovednosť s dôrazom na vymožiteľnosť práva a vykonateľnosť súdnych rozhodnutí.

KULTÚRA, MÉDIÁ A ŠPORT

Základným cieľom kultúry je podporovať a rozvíjať činnosti, ktoré vedú človeka k ľudskosti. Médiá odrážajú skutočnosť a podporujú šírenie pozitívnych vzorov. Cieľom športu je radosť z hry, z pohybu a sebazdokonaľovanie.