PÔDOHOSPODÁRSTVO

Základný cieľ pôdohospodárstva je zabezpečenie sebestačnosti v základných potravinách nielen na úrovni krajiny ale aj jednotlivých regiónov a celkové ozdravenie pôdneho a lesného fondu. 

Ciele Zdravej spoločnosti Slovensko v rámci tejto priority: 

 • Zrušiť dotácie alebo ich v celej Európskej únii (EÚ) vyrovnať na jednu úroveň. Nástroj dotácií používať len v súvislosti s prírodnými katastrofami alebo dampingovými cenami tretích krajín. 
 • Právo vlastniť a užívať pôdu (vrátane lesov) môže mať len slovenský štátny občan alebo právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike (SR), ktorá podlieha slovenskej jurisdikcii a ktorej vlastníkom sú občania SR. 
 • Vykonať analýzu štruktúry nášho pôdneho fondu a jeho schopnosti zabezpečiť sebestačnosť pri dodržaní environmentálnych zásad. 
 • Zaistiť prechod celého poľnohospodárstva na ekologické, spracovávať potraviny bez umelých prídavných látok a zabezpečiť systém: prvovýroba – výkup – spracovanie – distribúcia – predaj potravín. 
 • Odstrániť environmentálne riziká spôsobované odpadmi z obalov a zaviesť bezodpadové (recyklovateľné) hospodárstvo.
 • Zaviesť opatrenia na udržanie vody v krajine. 
 • Zabezpečiť prechod z monokultúrneho nepôvodného lesa na prírode blízky zmiešaný les, prechod z holorubnej ťažby dreva na ťažbu dreva prebierkou a prechod na prírode blízke obhospodarovanie lesa. 
 • 20% poľnohospodárskej pôdy a 20% lesov ponechať ako bezzásahové hospodársky nevyužívané plochy. Dôvodom je zabezpečiť prirodzenú autoimunitu lesa, ale aj poľnohospodárskeho prostredia. V bezzásahovej zóne povoliť iba zásahy na čistenie vodných tokov a turistických chodníkov. 
 • Minimálne 20 m od krajov bežnej hladiny vodných tokov a kanálov pôdu nekultivovať, ponechať na nej trávny, prípadne trávno-stromový porast.
 • Určiť maximálnu plochu poľnohospodárskeho dielu na 50 ha (vrátane 20 % bezzásahovej zóny, ktorá ju ohraničuje). 
 • Podporiť extenzívne, zmiešané mnohokultúry a postupný prechod na bezorebné poľnohospodárstvo. Podporiť sebestačné rodinné gazdovstvá do 50 ha.