OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Základný cieľ ochrany životného prostredia (ŽP) je dodržiavať environmentálne princípy v akejkoľvek spoločenskej činnosti. Pod ŽP chápeme všetko, čo vytvára a podporuje život na tejto planéte – ovzdušie, voda, pôda, horniny a organizmy. 

Ciele Zdravej spoločnosti Slovensko v rámci tejto priority: 

  • Vypracovať environmentálny audit krajiny a plán rozvoja krajiny s dôrazom na ŽP. 
  • Ochrana pôdneho a lesného fondu, vôd a ovzdušia má prioritu pri plánovaní a realizovaní akejkoľvek hospodárskej a spoločenskej činnosti. 
  • Na ochrane ŽP sa podieľajú jednotlivec, rodina, komunita, spoločnosť. Cieľom je hospodárstvo a domácnosti, v ktorých je odpad plne recyklovaný. 
  • Proaktívnu kontrolu ochrany ŽP zabezpečiť terénnymi inšpektormi ŽP, ktorí budú vybavení kompetenciami (vrátane ukladania pokút na mieste ) a povinnosťami na zastavenie akejkoľvek činnosti, ktorá je v rozpore so základným cieľom. Na ich činnosť vytvoriť legislatívny, materiálny a administratívny servis. 
  • Environmentalistika je jedným zo zásadných obsahov vzdelávania. 
  • Zmeniť spôsob ťažby dreva z holorubného na ťažbu dreva prebierkou. V prechodnom období pristúpiť k zákazu ťažby formou holorubu a vývozu nespracovanej drevnej hmoty. Aplikovať praktické opatrenia na ochranu ovzdušia a zadržiavania vody v krajine. 
  • Železničná a lodná doprava tovarov a osôb je nosným článkom prepravy. Vybudovať suchozemské prekladiská železničnej dopravy na prepravu tovarov s maximálnym obmedzením kamiónovej dopravy. 
  • Obhospodarovanie pôdy, lesov, vôd vykonávať na základe ekologických postupov, zodpovedajúcim princípom trvalej udržateľnosti. 
  • V otázke chovu úžitkových zvierat zaviesť etické štandardy rešpektujúce ich prirodzené potreby na dôstojný život a dôstojnú smrť.
  • Na zachovanie rozvoja urbanizmu v krajine a hospodárskej sebestačnosti doplniť dotácie z EÚ na úroveň ostatných členských štátov.