OBRANA A BEZPEČNOSŤ

Základné ciele obrany a bezpečnosti sú: 

 • obrana a ochrana vlastného zdravia a života jednotlivca, 
 • obrana a bezpečnosť rodiny, 
 • ochrana a zabezpečenie nedotknuteľnosti vlastného majetku a obydlia, 
 • obrana a ochrana komunity, ktorej sme členom, pred násilím zvnútra i zvonku, 
 • ochrana proti živelným pohromám. 

Ciele Zdravej spoločnosti Slovensko v rámci tejto priority: 

 • Zabezpečiť potravinovú, energetickú a environmentálnu sebestačnosť spoločnosti na dobu potrebnú pre prežitie v krízových situáciách (rodina min. 2 týždne, región 3 mesiace). Obnoviť funkčný systém nedotknuteľných zásob (NZ) a štátnych hmotných rezerv. 
 • Dobudovať základnú štruktúru obrany, t. j.: 
  • Profesionálne zložky – ochrana vzdušného priestoru a obrana územia SR, vybudovanie komplexne infraštruktúry pre naplnenie týchto priorít. 
  • Domobrana – ochrana bezpečnosti obyvateľstva v jednotlivých regiónoch proti akejkoľvek agresii. Pripraviť jednotlivca na to, aby bol schopný brániť svoju rodinu, komunitu a vlasť proti agresii. Zabezpečiť kontinuálny výchovno-vzdelávací a tréningový proces. 
  • Integrovaný záchranný systém (hasiči, záchranné služby) – poskytovanie zdravotníckej prvej pomoci a záchranných prác pri živelných pohromách a priemyselných haváriách. 
  • Polícia – zabezpečiť dodržiavanie základných princípov spolužitia (poriadková polícia, dopravná polícia), prevenciu a vyhľadávanie a riešenie kriminality. 
  • Vnútorné a vonkajšie spravodajstvo – včas zabezpečiť objektívne informácie pre identifikáciu rizík rozhodujúcich pre činnosť organizačných štruktúr spoločnosti.