ETICKÝ KÓDEX ČLENOV ZDRAVEJ SPOLOČNOSTI SLOVENSKO

Preambula 

My, členovia Zdravej spoločnosti Slovensko, sme sa dohodli na znení jednoduchých životných a komunikačných pravidiel. Ich dodržiavanie nie je vecou sankcií, ale cestou ako žiť v zdravom, krajšom a lepšom svete. 

I. Sloboda a zodpovednosť 

Každý z nás má slobodu prejavu, konania a rozhodovania. Základným princípom slobody je ľudskosť a neubližovanie. Neoddeliteľnou súčasťou slobody každého človeka je prijatie zodpovednosti za svoje myšlienky, slová, činy a emócie. 

II. Tvorivosť 

Aby človek zmysluplne svoju slobodu využil musí tvorivo pristupovať k riešeniu problémov. Preto obsahom každej komunikácie musí byť pomenovanie problému, analýza problému a navrhnutie riešenia. 

III. Ľudskosť 

Zdravá spoločnosť Slovensko podporuje vývoj zdravého a uvedomelého človeka rozvíjaním jeho vedomia, svedomia, zdravia, vôle, zodpovednosti, intelektuálneho a tvorivého potenciálu, citu v rovnováhe s rozumom a kultivovaného prejavu s mierou. Podporuje rešpektovanie prírody, kultúrnych zvykov a biologických daností každého druhu. Súbor týchto vlastností môžeme nazvať ľudskosťou. 

IV. Neubližovanie 

Sme neoddeliteľnou súčasťou celku, preto je logické neubližovať prírode, zemi a jej obyvateľom, aby sme neubližovali sami sebe. Konáme a komunikujeme v súlade s ľudskosťou. 

V. Rovnosť a jedinečnosť 

Každý člen Zdravej spoločnosti má rovnaké právo na vyjadrenie svojho názoru bez rozdielu vzdelania, národnosti, vierovyznania, veku a pohlavia. Zároveň si uvedomujeme, že sme všetci jedineční a úroveň poznania je u každého iná. Preto hľadáme to, čo nás spája, nie to čo nás rozdeľuje. 

VI. Spolupatričnosť 

Členovia Zdravej spoločnosti Slovensko si pomáhajú, navzájom sa podporujú a rešpektujú. Hájime v prvom rade záujmy našej vlasti – Slovenska, jej občanov, hodnoty rodiny a slovenskej kultúry, pretože ich zachovaním prispievame k budovaniu mnohonárodnostnej a mnohokultúrnej civilizácie. 

VII. Radosť 

Prirodzenou súčasťou života zdravého človeka v zdravej spoločnosti je schopnosť pociťovať radosť, šíriť a rozdávať radosť, a to zodpovedným a láskyplným konaním. 

VIII. Zdravie 

Zdravie človeka aj spoločnosti je dôsledkom vedomého spôsobu života. Vedomie zdravého jedinca rozvíja súcit, chápanie, a odhaľuje v človeku svedomie a ľudskosť. Toto sú základné hodnoty zdravého človeka a zdravej spoločnosti. Tieto hodnoty rozvíjame v sebe, nikoho nepresviedčame a snažíme sa učiť príkladom.